X
Announcements

Nursing Student’s Councils

Sr. NoPostClassName of student
1Vice President4th Yr B.Sc (N) Mr. Sanchit Bele
2General Secretary2nd Yr.M.Sc (N) Miss.Arpita Rukadikar
4th Yr B.Sc (N) Mr.Stevan Satpute
3Treasurer3rd Yr.B.Sc (N)Mr.Gajanan Satvekar
4Asst.Sports Secretary4th Yr B.Sc (N)Mr.Nadeem Kazi
5Asst.Cultural Secretary4th Yr B.Sc (N)Miss.Shraddha Muttal
6Class Representatives2nd Yr.M.Sc (N)Miss.Prajakta Lokhande
1st Yr. M.Sc (N)Mrs.Preeti Samudre
2ndYr.PB.B.Sc (N)Miss.Priti Patil
1st Yr.PB.B.Sc (N)Mr.Shreyas Thorat
4th Yr B.Sc (NMiss.Monika Bonde
3rd Yr.B.Sc (NMiss.Samruddhi Jadhav
Mr.Mrunal Rukadikar
2nd Yr.B.Sc (N)Mr.Joy Ranbhise
Miss.Shivani Kubal
1st Yr. B.Sc (N)Mr.Akash Mane
Miss.Merlina Fernandez

Sr. NoPostClassName of student
1Vice President4th Yr B.Sc (N) Sushil Londhe
2General Secretary4th Yr B.Sc (N) Snehal Kale
3Treasurer3rd Yr.B.Sc (N)Sonali Gawas
4Asst.Sports Secretary4th Yr B.Sc (N)Nanu Dhond
5Asst.Cultural Secretary4th Yr B.Sc (N)Akash Jagtap
6Class Representatives2nd Yr.M.Sc (N)Vithoba Vadar
1st Yr. M.Sc (N)Diana Chichwadkar
2ndYr.PB.B.Sc (N)Silviya Dias
1st Yr.PB.B.Sc (N)Priyanka Jadhav
4th Yr B.Sc (NPriti Golapalli
John Chopade
3rd Yr.B.Sc (NStivan Satpute
Monika Bhonde
2nd Yr.B.Sc (N)Gajanan Satvekar
Shweta Harne
1st Yr. B.Sc (N)Joel Ransingh
Aakanksha Gaikwad

Sr. NoPostClassName of student
1Vice President4th Yr B.Sc (N) Ms.Nimmy Stanly
2General Secretary4th Yr B.Sc (N) Ms.Amruta Patil
3Treasurer3rd Yr.B.Sc (N)Ms.Raveena Mandlik
4Asst.Sports Secretary4th Yr B.Sc (N)Mr.Rohit Devkule
5Asst.Cultural Secretary4th Yr B.Sc (N)Mr.Jayesh Mochemadkar
6Class Representatives2nd Yr.M.Sc (N)Mrs.Neeta Ranbhise
1st Yr. M.Sc (N)Mr.Santosh Dhanawade
2ndYr.PB.B.Sc (N)Ms.Sonali Manwatkar
1st Yr.PB.B.Sc (N)Ms.Amruta Chopade
4th Yr B.Sc (NMs.Ashwini Jadhav
Mr.Tushar Khot
3rd Yr.B.Sc (NMiss.Divya Kocharekar
Mr.Sachin Patil
2nd Yr.B.Sc (N)Ms.Shraddha Mutal
Mr.Sanchit Bele
1st Yr. B.Sc (N)Mr.Rhutik Apate
Ms.Rohini Kamble

Sr. NoPostClassName of student
1Vice President4th Yr B.Sc (N) Ms.Nameeta Bhosale
2General Secretary4th Yr B.Sc (N) Mr.Joshua Lathe
3Treasurer3rd Yr.B.Sc (N)Ms.Raveena Mandalik
4Asst.Sports Secretary4th Yr B.Sc (N)Mr.Dinesh Gambhare
5Asst.Cultural Secretary4th Yr B.Sc (N)Ms.Pooja Salunkhe
6Class Representatives2nd Yr.M.Sc (N)Mr.Jitendra Chorage
1st Yr. M.Sc (N)Ms.Upasana Khandagale
2ndYr.PB.B.Sc (N)Ms.Supriya Nalawade
1st Yr.PB.B.Sc (N)Ms.Pallavi Londhe
4th Yr B.Sc (NMr.Sohel Hawaldar
3rd Yr.B.Sc (NMr.Jayesh Mochemadkar
2nd Yr.B.Sc (N)Mr.Sushilkumar Londhe
1st Yr. B.Sc (N)Mr.Stevan Satpute